Kriminológiai Közlemények 72.

Szerzők
Válogatott előadók
Kriminológiai Közlemények 72.


Előszó

A jelen kötetben közreadott tanulmányok, a Társaság régi hagyományainak megfelelően az elmúlt egy év „terméséből” adnak válogatást. 2012-ben a Társaság Kontroll és jogkövetés címmel rendezett egész napos konferenciát, amelynek előadásait a Kriminológiai Közlemények előző, 71. számában adtuk közre. A jelen kötet a Társaságban folyó szakmai párbeszédet folymatosan biztosító tudományos ülések előadásaiból válogat.

Az év első tudományos ülése a fedett nyomozás kérdéseivel foglalkozott. A közreadott két előadás alkalmas arra, hogy bűnüldöző szervek által állított csapdák kétes területének gyakorlati problémáit és az erre adott elméleti válaszokat is megismerje az Olvasó.

A Csapda c. film bemutatása alkalmával rendezett kerekasztal-beszélgetés a fogvatartottak mindennapjaiba nyújtott betekintést - a film készítéséről szóló rövid beszámolók a börtönlét élményének megragadásáról szólnak, arról, hogy hogyan lehet ezt a mai magyar társadalomban is erősen érvényesülő tabutémát megérteni és láthatóvá tenni.
A pénzmosás elmélete és gyakorlata c. ülés az egyik legnehezebben megfogható intellektuális bűncselekmény kontrollálási lehetőségeiről ad számot. Bemutatja az elméletét és az európai jogalkotásban kialakult fogalmát és a bűnüldözés gyakorlatát. Az év első tudományos üléséhez hasonlóan, itt is abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az elméleti problémákat gyakorlati szakemberek szempontjai kerekítik ki a lehetőségekhez képest teljesebb látképpé az érdeklődők számára.

Az átalakulóban lévő gyermekvédelem témájával foglalkozó ülésünk az elmúlt időszak egyik legsikeresebb rendezvénye volt, ami jól mutatja a téma aktualitását is, amellett, hogy abban nyilvánvalóan nagy szerepe volt a meghívott előadók személyének is. A két közreadott tanulmány a gyermekvédelem problémáiról ad látleletet az ombudsmani vizsgálatok által feltárt hiányosságok összefoglalásában, illetve a gyermekvédelem folyamatos változásában tetten érhető bizonytalanság tágabb kontextusban való értelmezésére tesz kísérletet.

A kötetben közreadott rendezvényekről szóló beszámolók sorában az utolsó a szakértői bizonyítás örökzöld kérdésével foglalkozott, elsősorban gyakorlati szempontból. A közreadott tanulmány a gépjárműszakértői munka praxisába nyújt izgalmas betekintést, nem kendőzve el a büntetőeljárási bizonyítás egyik legfontosabb elméleti problémájának, az objektív igazság „előállításának” gyakran feledni kívánt elemeivel való szembenézést sem.

Vavró professzor úr a bűnözés mérésének problémáiról szóló, a jelen kiadás céljára átdolgozott tanulmányának közreadásával pedig régi adósságát törleszti a Társaság.

A konferenciákhoz és vándorgyűlésekhez képest a rendszeresen megrendezett tudományos ülések és kerekasztal-beszélgetések a Társaság folyamatos működésének lényegét jelentik. A Társaság által összefogott szakmai közösség rendszeres szakmai találkozásain az aktuális kriminálpolitikai kérdések megvitatásával foglalkozik. Így a kötet tartalma egyben az elmúlt év lenyomata is, dokumentuma annak, hogy a kriminálpolitikai változások, legérdekesebb, legvitatottabb kérdései, szabályozási fejleményei hogyan csapódtak le a Társaság szakmai életében. Reméljük, hogy e kötetet maradandó és hasznos dokumentum lesz az Olvasóinknak.

TARTALOM

FEDETT NYOMOZÁS A BŰNÜLDÖZÉSBEN
Mészáros Bence: A hatósági felbujtás kérdése a fedett nyomozásban
Szűcs Bálint: Gyakorlati tapasztalatok a titkos információgyűjtés során beszerzett adatok bizonyítási eszközként való felhasználásáról

CSAPDAHELYZETEK
Schuckertné Szabó Csilla: A film előzményei
Sipos András: Beszámoló a Csapda című film készítéséről

A PÉNZMOSÁS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA
Jacsó Judit: A pénzmosás elleni fellépés dimenziói Európában: múlt, jelen és jövő
Simonka Gábor Aurél: A pénzmosás elleni intézményrendszer a Pénzmosás Elleni Információs Iroda szemszögéből
Sisák Attila: A pénzmosás elleni küzdelem tapasztalatai egy nyomozó hatóság gyakorlatában

ÁTALAKULÓBAN A GYERMEKVÉDELEM
Gyurkó Szilvia: Mit jelent a változás a gyermekvédelem rendszerében?
Lux Ágnes: A gyermekotthonokról az ombudsman szemével

A SZAKÉRTŐ SZEREpE A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN
Melegh Gábor: Az igazságügyi szakértő a bűntető eljárásban, különös tekintettel a közlekedési büntetőügyekre

VÁLOGATÁS A VIKTIMOLÓGIAI SZEKCIÓBAN ELhANGZOTT ELŐADÁSOKBÓL
Fázsi László: A pótmagánvád szerepe és jelentősége a sértett szemszögéből a törvényi szabályozás és a joggyakorlat tükrében
Tuza Péter: A sértetti látszatjogosultságok
Vavró István: A kriminálstatisztika helyzetéről

DOKUMENTUMOK A TÁRSASÁG 2012-2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának Beszámolója a 2012. évben végzett tevékenységről

year: 
2013