Kriminológiai Közlemények 78.

Szerzők
Válogatott szerzők

Előszó

A Kriminológiai Közlemények legújabb, 78. kötetének tanulmányai – egy kivételével – a büntetésekkel, a bűnözés és a média világának kapcsolatával foglalkoznak.
A börtönök napjainkban egyre zártabb világát idézi fel Kadlót Erzsébet és Nemes András tanulmánya, amely a védői jogok érvényesülésének aktuális problémáit tárgyalja. A védők munkáját megnehezítő körülmények tágabb összefüggésben az eljárás alatt állók védelemhez és jogi képviselethez való jogát korlátozzák, és ahogy a szerzők írják, „az elsődleges alapjogi sérelem természetesen a fogvatartottak oldalán következik be”. A bv. intézetek által követett napi gyakorlat sok megoldandó kérdést vet fel, amelyek rendezésére csak folyamatos és érdemi szakmaközi párbeszédben lenne lehetőség.
Szintén a büntetés-végrehajtás világába vezet bennünket a Fővárosi Törvényszék bírája, Lőrinczy Attila a reintegrációs őrizetről szóló tanulmánya. A szerző bírói szemszögből elemzi a büntetés-végrehajtásnak ezt a viszonylag új jogintézményét, amelynek célja vitathatatlanul előremutató, hiszen a „szabadságelvonás tartamának csökkentésével nyilvánvalóan elősegíthető a szabadságvesztésre ítéltek társadalomba történő sikeres visszailleszkedése”, ugyanakkor bőven akadnak a gyakorlatban olyan jogértelmezési problémák, amelyek megoldása a bírói karra vár.
Borbíró Andrea aktuális kutatási tapasztalatait bemutató elméleti írásának az a célja, hogy hozzájáruljon az elrettentés szakmai rehabilitációjához, és megkérdőjelezzen néhány kérdést az elrettentésre irányuló kriminálpolitika bevett sémáival kapcsolatban.
A közérdekű munka büntetéssel foglalkozik a Debreceni Egyetem tanára, Sipos Ferenc színvonalas tanulmánya. Az általa ismertetett skandináv szabályozás és gyakorlat példaként szolgálhat a hazai jogalkotóknak és jogalkalmazóknak arra, hogyan válhatna a közérdekű munka büntetés a végrehajtandó szabadságvesztés valódi alternatívájává. A hatékony büntetőpolitika híveinek különösen érdekes lehet egyrészt a bevezetés módszere, – amely szerint „hosszabb elméleti vizsgálódás és adatgyűjtést követően előbb egy kísérleti szakaszban, csak az ország meghatározott részeiben vezették be, majd az egymás szerzett tapasztalatait is felhasználva tették alkalmazhatóvá az egész ország területén” az érintett büntetési nemet –, másrészt az elítélti kör kiválasztásának szakmai szempontjai.
A Társaság és annak Kriminológia és Bűnügyi Tudományok PhD szekciója 2017 őszén egész napos konferenciát szervezett „Média és erőszak” címmel. Ahogy a kötetet záró tanulmányában Virág György írja, „a bűnözés és a büntető igazságszolgáltatás szinte valamennyi kérdése, problémája is mediatizált, vagyis valamilyen (többnyire jelentős) mértékben megjelenik a médiumokban”. A bűnözés és a média tehát sok szálon fonódik össze, a börtönrádiótól a Facebook-on elkövetett jogsértéseken át a bűnözés média-reprezentációjáig és a média véleményformáló erejéig. Azoknak ajánlom a kötet második részében megjelenő tanulmányokat, akik valós képet szeretnének kapni erről sokszor túlmisztifikált világról.

Budapest, 2018. március
Dr. Zséger Barbara

TARTALOM

VÁLOGATÁS A TUDOMÁNYOS ÜLÉSEKEN ELHANGZOTT ELŐADÁSOKBÓL

Dr. Lőrinczy Attila: A reintegrációs őrizet büntetés-végrehajtási bírói gyakorlata https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...

Dr. Kadlót Erzsébet - dr. Nemes András: Modernizált stanfordi börtönkísérlet napjaink Magyarországán – értekezés a védelemhez való jog célzott kiüresítéséről https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...

Dr. Borbíró Andrea: Elrettentés vagy keménykezű politika? Felvetések az elrettentés kriminálpolitikai kérdéseiről egy empirikus kutatás kapcsán https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...

Dr. Sipos Ferenc: Közérdekű munkabüntetés a skandináv országokban, különös tekintettel a finn szabályozásra https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...

VÁLOGATÁS A KRIMINOLÓGIA ÉS BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK PHD SZEKCIÓ „MÉDIA ÉS ERŐSZAK” CÍMMEL RENDEZETT KONFERENCIÁJÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOKBÓL

dr. Dési Ádám: A digitális bennszülött generáció és a kábítószer tudatosság https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...
dr. Dornfeld László: A közvetítő szolgáltatók felelőssége az internetes tartalmakért https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...
dr. Herman Szilvia: Összefoglaló a „ Média és a büntetés-végrehajtás” panelbeszélgetésről https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...
dr. Nemes András: Média a nyomozati szakban https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...
dr. Orbán József: A média és a bűnözés különös kapcsolódási felületei – Szemelvények egyes internetes tartalmak veszélyeiből https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...
dr. Polyák Gábor: A Facebook-on elkövetett jogsértésekért való felelősség https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...
dr. Raduly Zsuzsa: A média és a resztoratív igazságszolgáltatás https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...
Szontagh Veronika: „Az oroszlánt etetni kell…” avagy a büntető igazságszolgáltatás és média kapcsolata – Összefoglaló a „Büntető igazságszolgáltatás és média” panelbeszélgetésről https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...
dr. Tran Dániel: A kritikai diskurzuselemzés lehetőségei az uzsora jelenségének kutatásában – Egy módszertani kísérlet https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...
Dr. Virág György: Benne leszünk a tévében! https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...

DOKUMENTUMOK A TÁRSASÁG 2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL https://www.kriminologia.hu/sites/kriminologia.hu/files/kiadvany/2018/kr...

CsatolmányMéret
krim78szamdr_lorincz_attila_a_reintegracios_orizet_buntetes-vegrehajtasi_biroi_gyakorlata.pdf69.6 KB
krim78szamdr_kadlot_erzsebet_dr_nemes_andras_modernizalt_stanfordi_borton_kiserlet_napjaink_magyarorszagan_.pdf127.34 KB
krim78szamdr_borbiro_andrea_elrtettentes_vagy_kemenykezu_politika.pdf91.99 KB
krim78szamdr_sipos_ferenc_kozerdeku_munkabuntetes_a_skandinav_orszagokban_kulonos_tekintettel_a_finn_szabalyozasra.pdf521.86 KB
krim78szamdr_desi_adam_a_digitalis_bennszulott_generacio_es_a_kabitoszer_tudatossag.pdf61.67 KB
krim78szamdr_dornfeld_laszlo_a_kozvetito_szolgaltatok_felelossege_az_internetes_tartalmakert.pdf153.29 KB
krim78szamdr_herman_szilvia_osszefoglalo_a_media_es_a_buntetes-vegrehajtas_panelbeszelgetesrol_.pdf63.92 KB
krim78szamdr_nemes_andras_media_a_nyomozati_szakban_osszefoglalo_a_bunozes_es_bunelkovetes_a_mediaban_panelbeszelgetesrol_.pdf45.48 KB
krim78szamdr_orban_jozsef_a_media_es_a_bunozes_kulonos_kapcsolodasi_feluletei_szemelvenyek_egyes_internetes_tartalmak_veszelyeibol.pdf111.61 KB
krim78szamdr_polyak_gabor_a_facebook-on_elkovetett_jogsertesekert_valo_felelosseg.pdf76.24 KB
krim78szamdr_raduly_zsuzsa_a_media_es_a_resztorativ_igazsagszolgaltatas.pdf69.24 KB
krim78szamszontagh_veronika_az_oroszlant_etetni_kell_avagy_a_bunteto_igazsagszolgaltatas_es_a_media_kapcsolata.pdf45.85 KB
krim78szamdr_tran_daniel_a_kritikai_diskurzuselemzes_lehetosegei_az_uzsora_jelensegenek_kutatasaban_egy_modszertani_kiserlet.pdf44.79 KB
krim78szamdr_virag_gyorgy_benne_leszunk_a_teveben.pdf84.66 KB
krim78szam_dokumentumok_a_tarsasag_2017_evi_mukodeserol.pdf125.39 KB
year: 
2018