Kriminológiai Közlemények 75.

Szerzők
Válogatott előadók

Előszó

A Kriminológiai Közlemények 75. száma két év, a 2014. év év végi és a 2015. év tavaszi tudományos üléseinek anyagát tartalmazza. A 2014-2015 év a Társaság történetében a több mint harminc éves múlt hagyományainak őrzése és fenntartása, valamint a kriminológia legújabb kutatási eredményeinek széleskörű ismertetésével telt.

A kötet első tanulmányai a populizmus témakörét járja körbe és elemzi azt, egyrészt mint közösségi hisztériát, másrészt mint a hatalomgyakorlás egyik eszközét, vagyis mint kriminálpolitikát. A tanulmányok részletes analízist tartalmaznak az uralkodó politikai elit
bűnözést kezelő fellépéséről, mely a közvélemény nyomására, a súlyos társadalmi konfliktusok
érdemi kezelése helyett inkább alkalmazza a társadalmi kontroll kiterjesztését.

A következő tanulmányok a tiszazugi arzénes mérgezések társadalomtörténeti hátterét a maga sokrétűségében tárja fel. A tanulmányok az ELTE BTK Gazdaság- és társadalomtörténeti Tanszékén működő Tiszazug Kutatócsoport keretében készültek. A tanulmányok a mérgezésekkel összefüggő peranyagok, egyéb iratok, dokumentumok és statisztikák alapján
válaszokat kínálnak az alábbi kérdésekre: mennyire tekinthető kivételesnek a vizsgált esemény? Hogyan jellemezhetőek az érintett falvak társadalmai? Melyek a legerősebb történeti,
szociológiai, pszichológiai, antropológiai magyarázó tényezők? Kik váltak áldozattá és gyilkossá?

A Társaság 2015-ben rendezett egy nagyon izgalmas tudományos ülést a gyűlöletbeszédről
és a gyűlölet-bűncselekményekről. Az ülésen elhangzott egyik előadó tanulmánya a parlamenti
gyűlöletbeszéd szankcionálhatóságáról, a nagy nyilvánosság előtt elkövetett gyalázkodás egyes társadalmi hatásairól elmélkedik. Felvetette azt, hogy alkotmányosan tiltható-e büntetőjogi eszközökkel a gyűlöletbeszéd, illetve hogy a jogszabályi tiltással, vagy társadalmi ellenállással – a gyűlölködő ember elszigetelésével, kitaszításával – lehet-e célt elérni; továbbá azt is, hogy az államnak elsősorban a véleménynyilvánítás szabadságát kell garantálnia, avagy a közösségek emberi méltósága védelme érdekében előbbi alapjogot a korlátok közé kell-e szorítania. E témában született másik tanulmány pedig a gyűlölet-bűncselekmények okainak, természetének, hatásának empirikus kutatását, illetve a büntető igazságszolgáltatás gyűlölet-bűncselekményekre adott válaszát öleli fel. A vizsgálat saját hazai empirikus kutatás eredményeit tartalmazza.

Ezek után az önkormányzati rendészet feladatairól és működéséről olvashatunk E kérdéskör
a rendszerváltás óta folyamatosan napirenden van, azonban a téma aktualitását a nemrég
bevezetett önkormányzati rendészet hatásköre és működése adta. A tanulmány kitér az önkormányzati rendészet körébe eső gyakorlati tapasztalatokra és olyan nyitott kérdésekre
mint például az együttműködés a különböző rendészeti szervek között, a kényszerítő eszközök alkalmazása, illetékességből adódó problémák.

A 2015-ben tartott üléseink érintettek olyan érdekfeszítő témákat, mint az adócsalás elleni
büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái az Európai Unióban – különös tekintettel a német, az osztrák és a magyar szabályozásra, továbbá vizsgálták a fogvatartás árát, annak egyrészt a konkrét állami költségét, másrészt az Emberi Jogok Európai Bíróság a magyar börtönökben
tapasztalható túlzsúfoltság miatti elmarasztaló döntésének további állami kiadásait.

A tudományos ülések előadóit és témáit a következő oldalakon találhatják.

A Kriminológiai Közlemények régóta jelentős szakmai folyóirat, reményeink szerint ebben
a kötetben épp úgy, mint az előzőekben, kiegyensúlyozottan jelennek meg a gyakorlati és elméleti kérdések. Annak érdekében, hogy a tanulmányok minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak, régi tervünket megvalósítva, a Kriminológiai Közlemények teljes szakmai anyagát a tagságunk számára hozzáférhetővé tesszük honlapunkon, www.kriminologia.hu -n.

Budapest, 2015. december
Inzelt Éva

TARTALOM

POPULIZMUS A NYUGATI ÉS A MAGYAR TÁRSADALOMBAN

Dr. Csepeli György: A populizmus mint közösségi hisztéria

Dr. Gönczöl Katalin: A büntető populizmus térnyerése Magyarországon 2010-2014

ARZÉN A TISZAZUGBAN

Dr. Nagy Zsófia: Tiszazugi mérgezések a periratok fényében

Koloh Gábor: A tiszazugi falvak 1930-ban. Demográfiai és foglalkozásszerkezeti vizsgálata

GYŰLÖLETBESZÉD ÉS GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEK

Dr. Bárándy Gergely: Hova vezethet a tolerált gyűlöletbeszéd?

Dr. Bárd Petra: A gyűlölet-bűncselekmények büntetőjogi üldözésének jogszabályi és társadalmi feltételrendszere

AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET FELADATAI ÉS MŰKÖDÉSE MA MAGYARORSZÁGON

Dr. Christián László: Az önkormányzati rendészet korlátai

KÖZGYŰLÉSI ELŐADÁS

Dr. Jacsó Judit: Az adócsalás elleni büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái az Európai Unióban – különös tekintettel a német, az osztrák és a magyar szabályozásra

A FOGVATARTÁS ÁRA

Márk Lili és Váradi Balázs: A fogvatartás ára – A Strasbourgi pilot ítélet fényében

Dr. Kadlót Erzsébet: Pilot döntés a börtönök túlzsúfoltságáról

DOKUMENTUMOK A TÁRSASÁG 2014-2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
Az Igazgató Tanács beszámolója a Társaság 2014. évi működéséről

year: 
2015